Najogólniej musimy przynajmniej odróznic potrzeby obiektywne od subiektywnych

Posted by admin on March 9th, 2018
Comments Off

Najogólniej musimy przynajmniej odróżnić potrzeby obiektywne od subiektywnych. Obiektywne – mówi T. Tomaszewski – to “zależność od otoczenia pod jakimkolwiek względem”, bo człowiek zależy od wszystkiego czego mu może brakować; w tym sensie powiadamy, że organizm potrzebuje do życia wody. Natomiast potrzeby subiektywne – to “zmiany, jakie zachodzą w człowieku, gdy jego potrzeby obiektywne nie są zaspokojone”; zmiany te odbijają się w świadomości jako “przeżywanie braku dóbr materialnych lub niematerialnych, których posiadanie jest warunkiem życia lub przynajmniej zadowolenia z niego” (M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski. ) KLASYFIKACJE Mało precyzyjne są również próby klasyfikacji potrzeb. Najogólniej dzieli się je na biologiczne i społeczne. Biologiczne wynikają wprost z organizmu, społeczne z żądań psychiki uformowanej przez współżycie. Potrzeby biologiczne pochodzą od wewnątrz, istnieją niezależnie od ludzkiego otoczenia, natom iast społeczne pochodzą raczej z zewnątrz i w dużej mierze są przez to otoczenie zdeterminowane. Inni autorzy – i ja z nimi – wolą mówić o potrzebach biologicznych i psychologicznych. Ten drugi podział zachowuje przymiotnik “społeczne” dla oznaczenia potrzeb grupy, które jednostka może przyjąć za własne. Nawet tak ogólne podziały budzą jednak zastrzeżenia: potrzeby biologiczne i psychiczne (czy społeczne) wzajemnie się warunkują. Sposób przejawiania się, jak również “apetyt” potrzeb biologicznych zależą między innymi od otoczenia społecznego: w rodzinach grubasów często przyczyną otyłości są nie wrodzone cechy organizmu, lecz nabyty nawyk obżarstwa. Z drugiej strony potrzeby psychiczne są słabe lub silne, spokojne lub gwałtowne nie tylko na skutek kształtującego je działania otoczenia, ale także na skutek psychofizycznych konstytucji – chemii gruczołów, które predysponują jednych do nikłego przeżywania wszystkich potrzeb, a innych do intensywnego. [więcej w: dentysta Kraków, stomatolog dziecięcy, stomatologia katowice ]

Dzialanie i oddzialywanie

Posted by admin on March 8th, 2018
Comments Off

Działanie i oddziaływanie. Przecież jedna jest tylko podstawowa metoda skłonienia człowieka lub milionów ludzi do pożądanego według nas postępowania. Polega ona na wykazaniu, iż to postępowanie zaspokoi ich istniejące już lub przez nas rozbudzone potrzeby. Zatem wiedza o potrzebach przydatna być może każdemu, kto szuka najbardziej zadowalających rozwiązań i najcelniejszych argumentów, każdemu działaczowi, kierownikowi i każdemu wychowawcy w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dla socjologów, wychowawców, działaczy gospodarczych i społecznych niezbędna jest informacja o samych potrzebach, a nie sprawozdanie z zawiłych sporów o terminologię i o ilość źródeł ludzkiej aktywności. Toteż ambicją moją jest dać czytelnikowi nie podręcznik, nie uczoną rozprawę, lecz raczej zbiór pogadanek; chcę podsumować dorobek psychologii potrzeb i wskazać na jej szeroki horyzont, na powiązania z etyką, filozofią i tak zwaną życiową mądrością. Niemni ej parę słów o definicjach i klasyfikacjach jest konieczne dla zaspokojenia potrzeby porządku – bo podobno i taka istnieje – dla uniknięcia nieporozumień i zatargu z recenzentem. DEFINICJE W dziedzinie psychologii, którą się zajmiemy, brak jednolitego słownictwa. Używa się tu takich określeń, jak “pobudka postępowania”, “motor działania”, “motyw”, “potrzeba”, “dyspozycja”, “tendencja”, “popęd”, “instynkt”. Spośród tych bliskoznacznych terminów wybrałem “potrzebę”, ponieważ jest to słowo najdalsze od naukowego żargonu, a jednocześnie operatywne w takich zestawieniach, jak potrzeba psychiczna, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba wartości itp. Pojęcie potrzeby może właśnie przez to, że potoczne jest nieprecyzyjne i wieloznaczne. [hasła pokrewne: stomatolog zielona góra, gabinet dentystyczny warszawa, dentysta w krakowie ]