Posts Tagged ‘elosone maść’

Kaletki maziowe dolu podkolanowego

Monday, September 9th, 2019

Kaletki maziowe dołu podkolanowego Położenie oraz leczenie operacyjne najważniejszej z kaletek dołu podkolanowego omawiamy niżej. IX. SPRAWY ROPNE PALCÓW I RĘKI A. Zasady leczenia W leczeniu spraw ropnych palców i ręki należy trzymać się bezwarunkowo następujących podstawowych zasad: 1. Ognisko zapalne należy otworzyć zawczasu dostatecznie szeroko. …read more

Serce stale pracujace w poblizu swej granicy przystosowawczej przerasta, gdyz przerost jest w tych warunkach jedynym sposobem umozliwiajacym powiekszenie zdolnosci akomodacyjnych serca

Sunday, September 8th, 2019

Serce stale pracujące w pobliżu swej granicy przystosowawczej przerasta, gdyż przerost jest w tych warunkach jedynym sposobem umożliwiającym powiększenie zdolności akomodacyjnych serca. Przerost serca jest najczęściej połączony z rozszerzeniem odpowiedniej jamy serca, samo, bowiem rozszerzenie jest w wielu przypadkach właściwie bodźcem do powstania przerostu. Dawniej taki przerost nazywano przerostem odśrodkowym (hrpertrophia cordis excerurica). Spostrzega się także przypadki, w których jama jest prawie niepowiększona. Odróżnia się przerost serca pierwotny, czyli samorodny (Ivypertrophia cordis primitiva, s. …read more

Jezeli przyczyna da sie zlagodzic, a zwlaszcza usunac, to rokowanie, szczególnie w poczatkowym okresie, jest dobre

Saturday, September 7th, 2019

Jeżeli przyczyna da się złagodzić, a zwłaszcza usunąć, to rokowanie, szczególnie w początkowym okresie, jest dobre. Daleko posunięty przerost serca rokuje gorzej gdyż mu zwykle towarzyszą ciężkie zwyrodnienia oraz zmiany łącznotkankowe w przerosłym mięśniu sercowym. Wydolność serca w przeroście lewej komory utrzymuje się zwykle dłużej. Pierwsze już oznaki niewydolności krążenia świadczą tutaj o daleko posuniętych zwyrodnieniach lub zmianach łącznotkankowych w mięśniu sercowym i dlatego stanowią signum mali ominis. Na odwrót mięsień prawej komory jest znacznie słabszy anatomicznie niż lewej. …read more

All in a Days Work – Equity vs. Equality na publicznym ICU w Brazylii cd

Sunday, September 1st, 2019

W niektórych stanach brazylijskich brak łóżek na OIT prowadzi do codziennych spraw sądowych, ponieważ ludzie próbują zapewnić sobie lub swoim krewnym wstęp na oddział intensywnej terapii. Intensywistom grozi więzienie za nieprzestrzeganie decyzji sędziów, nawet jeśli nie ma dostępnych miejsc na OIOM. Takie spory doprowadziły do odwrócenia obowiązków: to powinna być odpowiedzialność rządu, a nie lekarza, aby zapewnić, że każda osoba, która potrzebuje łóżka OIOM, dostanie taką. Wyraźnie stoimy przed dylematem moralnym: czy dążymy do równości, traktując wszystkich pacjentów tak samo, czy też sprawiedliwie, dążąc do zapewnienia każdemu pacjentowi tego, czego on potrzebuje. Jeśli nie możemy zapewnić podstawowej, krytycznej opieki wszystkim, czy powinniśmy nadal udostępniać ECMO niektórym. …read more

Wpływ pokrycia Medicaid na wykorzystanie ED – dalsze dowody z eksperymentu w Oregonie cd

Sunday, September 1st, 2019

Jeden z uczestników badania, z którym przeprowadziliśmy wywiady, powiedział nam: Pewnego razu poszedłem do gabinetu lekarskiego i powiedzieli: nie, musisz iść do ER, ponieważ poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki. Zajęło nam to wiele godzin, aby to zepsuć. Musisz więc iść do ER . Dla decydentów zastanawiających się nad rozszerzeniem Medicaid, nasze wyniki, które opierają się na losowym, kontrolowanym projekcie, sugerują, że nowo ubezpieczeni będą najprawdopodobniej korzystać z większej opieki zdrowotnej w całym otoczeniu – w tym ED i w szpitalu – przez co najmniej 2 lata i ten rozszerzony zasięg raczej nie spowoduje istotnego zastąpienia wizyt w gabinecie do stosowania ED.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne pod adresem. …read more

Objęcie nieudokumentowanych imigrantów – innowacje państwowe w Kalifornii

Sunday, September 1st, 2019

Odsetek nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, jest nadal wysoki – około 40% – nawet, gdy ogólna stopa nieubezpieczonych w tym kraju spadła do historycznych minimów zgodnie z ustawą o przystępnej cenie (ACA). Ubezpieczenie nieudokumentowanych imigrantów stanowiłoby ważny krok w kierunku uzyskania powszechnego zasięgu, ale w coraz bardziej wrogim krajowym klimacie politycznym prawdopodobieństwo zajęcia się tym wyzwaniem na poziomie federalnym jest niskie. Ponieważ ACA kontynuuje wieloletnie ograniczenie wykorzystania funduszy federalnych do ubezpieczenia nieudokumentowanych imigrantów, pokrycie tej populacji prawdopodobnie pozostanie w znacznym stopniu prerogatywą państwową zarówno pod względem polityki, jak i finansowania. Innowacje państwowe mogą pomóc w stworzeniu bazy dowodowej dla kreatywnych rozwiązań politycznych w celu ograniczenia nieubezpieczonej stopy wśród nielegalnych imigrantów. W Kalifornii, zamieszkałej przez około 2,5 miliona nieudokumentowanych mieszkańców, wprowadzono trzy istotne środki w sesji legislacyjnej na lata 2015-2016. …read more

Lekcje bezpieczeństwa z Centrum Klinicznego NIH cd

Sunday, September 1st, 2019

Bardzo ważne jest, aby wszyscy członkowie organizacji mieli łatwy dostęp do systemów zgłaszania zdarzeń bez obawy przed karą, do analiz zgłaszanych incydentów w celu informowania o udoskonaleniach systemu, a także w kwestiach, które należy zwrócić w razie potrzeby na wyższe przywództwo. W NIHCC brakowało tak solidnego systemu, a wiele organizacji wciąż zmaga się ze skutecznym wdrażaniem systemów raportowania bezpieczeństwa Niezbędna jest również przejrzystość. Większa otwartość na temat wyników klinicznych lub uchybień w zakresie bezpieczeństwa pozwala szpitalom lub jednostkom porównywać się z rówieśnikami, dzielić się najlepszymi praktykami i stosować lekcje z tych wydarzeń. Gotowość kierownictwa NIH do włączenia ekspertów zewnętrznych do przeglądu i oceny istniejących procesów odzwierciedla uznanie wartości przejrzystości. Publiczna dyskusja Collinsa na temat zidentyfikowanych problemów i zaleceń dotyczących usprawnień oraz publikowanie przez NIHCC bazowych wskaźników bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej są krokami we właściwym kierunku. …read more

Lekcje bezpieczeństwa z Centrum Klinicznego NIH

Sunday, September 1st, 2019

National Institutes of Health Clinical Centre (NIHCC) ma długą i obszerną listę osiągnięć. Wiele praktyk rozpoczętych w NIHCC na podstawie badań NIH stało się standardem opieki na całym świecie i pod wieloma względami jest to szpital jak żaden inny. Podobnie jak w innych szpitalach, jest on podatny na konkurencyjne priorytety, które mogą prowadzić do uchybień, które zagrażają bezpieczeństwu pacjenta. Ostatnie wydarzenia w ośrodku stanowią ważną lekcję dla pracowników służby zdrowia i liderów na całym świecie. W maju 2015 r. …read more